ماشین مکویین

ست 4 عددی از ماشین های کارتون مکوئین در ابعاد 1:32