تجربه ۵ سال کار با تیم شما، به من ثابت کرد که در پشتیبانی بعد از فروش مقام اول رو دارید